Ønsker du å betale 25% mer for behandling?

24.06.20, sist oppdatert 26.06.20

Vår nåværende regjering ønsker å innføre fra årsskiftet 25% mva på all behandling som ikke krever autorisering. Går dette forslaget igjennom så vil det innebære at prisen for behandling hos meg vil stige med rundt 25% prosent.

Det finnes en underskriftskampanje mot forslaget som jeg oppfordrer alle å underskrive!

For de som ønsker å bidra mer aktivt så er det en tilhørende facebook gruppe og nettside.

25% vil gjelde alle alternativterapeuter, også autoriserte

I dag står det i merverdiavgiftsloven:

“Omsetning og formidling av alternativ behandling er unntatt fra loven dersom tjenestene ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling etter lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 3.”

Forslaget som nå er ute til høring foreslår at dette slettes og at det kommer inn følgende formulering (utdrag fra teksten som omhandler helsetjeneste som blir mvapliktig):

“.. Det samme gjelder alternativ behandling omfattet av lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. med mindre slik behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.”

Informasjon om høringen fra finansdepartementet og hele høringsteksten: lenke til regjering.no

Tanken bak er at absolutt alle terapeuter som gjør behandlingsformer som kommer inn under lov om alternativbehandling (dvs. alle terapiformer som ikke krever autorisasjon) må plusse på 25% merverdiavgift på sine priser, uansett om de er autorisert som helsepersonell eller ikke. Det eneste unntaket vil være dersom en som er autorisert som helsepersonell bruker alternativ medisin sammen med “vanlig skolemedisin” under behandling av en pasient – forutsatt at den autoriserte er ansatt av det offentlige, har kommunal driftsavtale eller på annen måte blir betalt av det offentlige. Det vil si at de som er autorisert som helsepersonell også blir mva-pliktige dersom de jobber med alternativterapi.

Argumentasjonen for mva på behandling

Ifølge høringen regner finansdepartementet at Staten vil få en årlig merverdiavgiftsinntekt på 300 millioner kroner – de diskuter ikke hvilke konsekvenser det vil få for pasientene som er de som i siste instans skal betale inn dette bidraget til statskassen.

De argumenterer for at det vil innebære en enklere avgiftsbehandling for oss terapeuter. Dette kan nok stemme for noen få, de som også har varesalg og/eller gjør velvære behandlinger i dag – disse vil kunne få et enklere regnskap da de ikke lengre behøver å skille på omsetning som er, og ikke er, mvapliktig. De fleste terapeuter behøver i dag bare å sørge for at årsregnskapet er korrekt innenfor fristene så lenge de er selvstendig næringsdrivende uten ansatte. Disse vil kunne få en betydelig mer komplisert hverdag da mvaplikt gjør at mva-melding må sendes 6 ganger i året, noe som igjen medfører at regnskapet må være ajourført 6 ganger i året. Det er mulig å søke om innlevering av mva-melding en gang i året om omsetningen er under 1 million i året.

For autoriserte terapeuter med jobber på sykehus, har driftsavtale e.l. så vil disse nå måtte ta stilling til om behandlingen de gjør er mvapliktig dersom de bruker terapiformer som kommer inn under lov om alternativ behandling, slik at de nå må være i stand til å ta betaling både med og uten merverdiavgift. Det vil si enda mer byråkrati de autoriserte behandlerne må forholde seg til.

De mener skatteetatens vil kunne få en viss reduksjon i de administrative kostnadene på sikt. Det er ikke sikkert at denne antagelsen vil stemme da de vil få inn en stor gruppe selvstendig næringsdrivende som hver for seg ikke vil betale inn så mye, men med større behov av veiledning enn større aktører.

Registerordningen

I høringsnotatet diskuterer finansdepartementet svakheter med dagens ordning hvor mvafritak er knyttet til registrering i Utøverreigsteret som er en del av Brønnøysundregistrene. Disse svakhetene har bransjeorganisasjonene igjennom mange år selv pekt på, og forslag som hadde gjort at registerordningen hadde kunnet fungere slik meningen var, har blitt neglisjert, både av forvaltningen og av politikerne.

Det finnes en kort oppsummering på SABORGs hjemmesider om lovgivningshistorikken.

Konsekvenser for pasientene

I høringsnotatet diskuteres det ikke hvilke konsekvenser dette vil få for pasientene som i dag ikke får den helsehjelpen de trenger via det offentlige systemet, ei heller om dette vil kunne få konsekvenser for arbeidsgivere i form av økt sykefravær dersom mva-plikt gjør at det blir dyrere behandling og/eller færre som tilbyr behandling, og dette igjen gjør at deres ansatte i mindre grad får den hjelpen de trenger.

Mitt inntrykk er at det offentlige helsevesent utvikler seg mot en mest mulig strømlinjeformet behandlingsmodell, dvs. pasienter med den samme diagnosen får den samme behandlingen, selv om det blir mer og mer fokus på at behandlingen skal bli tilrettelagt det som er mest effektiv før den enkelte pasient. Forhåpentligvis vil det gjør at det vil finnes gode behandlingsforløp for stadig flere pasienter med diagnose, men hva med den store gruppen pasienter som ikke får en diagnose? Disse faller trolig i stor grad utenfor alle helserelaterte statistikker, og de vil ikke bli behandlet på samme måte av NAV som mennesker som har en diagnose og er i et “offisielt” behandlingsforløp.

Sykehus, den fremtidige arenaen for alternativ medisin?

I høringsnotatet skriver finansdepartementet:

Et grunnleggende prinsipp i merverdiavgiftsloven er nøytralitet. Dette tilsier blant annet at samme type tjeneste behandles på samme måte uavhengig av hvem som omsetter. 

Er det nøytralitet dersom personell på sykehus med minimal kunnskap i behandlingformer kan bruke f.eks akupunktur uten at mva blir beregnet samtidig som en høyt utdannet akupunktør må kreve mva fra sin pasient?

Hvor stor vil prisøkningen bli?

Finansdepartementet skriver:

Økningen i prisen vil imidlertid bli mindre enn 25 pst. Det skyldes at registrering- og avgiftsplikt vil innebære rett til  fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1.

Mange pasienter vil dessverre kunne oppleve at det skjer, at prisen de betaler vil øke mer enn 25%. Grunnen til dette er:

  • Mange terapeuter har relativt lite kostnader og kan derfor trekke fra lite inngående merverdiavgift.
  • Kravet til regnskapsføring ved mvaplikt øker betraktelig. Mange som i dag fører regnskapet selv vil få økte kostnader fordi de må overlate regnskapsføringen til en regnskapsfører.

Det er pasientene som har mva-fritaket ikke terapeutene!